Archiwum

FILM: 50/1965 (888), strona 1 Magazyn FILM: 50/1965 (888), strona 1

Suzanne Pleshette

Amerykańska aktorka Suzanne Pleshette.