FILM: 11/1979 (1580), strona 1 Magazyn FILM: 11/1979 (1580), strona 1

Grazhina Baikshtite